Skip to Content

Indledning

Mastercard Europe SA ("Mastercard" eller "vi") stiller www.mastercard.dk ("Mastercards hjemmeside") til rådighed til oplysning, uddannelse og underholdning for dig personligt. Du er velkommen til at browse, downloade fra og på anden måde anvende Mastercards hjemmeside. Ved at tilgå og anvende Mastercards hjemmeside accepterer du og erklærer dig enig i følgende brugervilkår (”brugervilkår”) uden begrænsning eller forbehold. Hvis du ikke er enig i disse brugervilkår, bedes du venligst undlade at benytte Mastercards hjemmeside.

Indhold

Retten til at anvende indholdet på hjemmesiden

Vi giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke uigenkaldelig licens til at se, dele, printe eller downloade ethvert indhold som defineret herunder fra Mastercards hjemmeside til eget brug. Du får ikke ret til at licensere, genudgive, distribuere, kopiere, overdrage, udstede underlicens til, overføre, sælge, eller skabe noget indhold ud fra afledte værker eller anden ikke-personlig brug på Mastercards hjemmeside. Ingen del af noget indhold må reproduceres i nogen form eller integreres i noget system til hentning af information, elektronisk eller mekanisk, undtagen til eget brug. Du må ikke tilgå eller anvende Mastercards hjemmeside på nogen måde, der kan eller er beregnet på at skade eller svække Mastercards hjemmeside eller nogen anden server eller noget andet underliggende netværk på Mastercards hjemmeside eller forstyrre nogen anden brugers anvendelse og nytte af hjemmesiden. Du får også en begrænset ikke uigenkaldelig og ikke-eksklusiv ret til at oprette et hyperlink til hjemmesiden eller indhold herpå, så længe linket ikke fremstiller Mastercard eller dennes produkter eller tjenesteydelser på en misinformerende, vildledende, nedsættende eller på anden måde stødende måde eller insinuerer, at Mastercard på nogen måde sponserer eller støtter din hjemmeside, din side eller dit indhold.

Du må ikke anvende automatiserede systemer (fx robotter, spiders mv.) til at tilgå hjemmesiden. Du indvilliger i ikke at indsamle personidentificerbare oplysninger fra andre brugere af hjemmesiden eller sælge eller på anden vis udnytte sådanne oplysninger.

Ud over de begrænsede rettigheder, der udtrykkeligt er tildelt heri, forbeholder Mastercard sig alle rettigheder til og ejerskab af alle rettigheder og interesser i og til Mastercards hjemmeside og alt indhold derpå.

MASTERCARD FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL HELT EFTER EGET SKØN OG UDEN VARSEL AT NÆGTE ENHVER ADGANG TIL DENNE HJEMMESIDE AF EN HVILKEN SOM HELST GRUND, HERUNDER BRUD PÅ ENHVER AF DISSE BRUGERVILKÅR, INKLUSIVE ALLE BRUGSRETTIGHEDER.

Ændringer i Mastercards hjemmeside og brugervilkår

Mastercard forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre eller modificere indhold, materiale eller oplysninger, der fremgår på eller i forbindelse med denne hjemmeside, herunder disse brugervilkår, uden at varsle dig på forhånd. Mastercard kan til enhver tid revidere disse brugervilkår ved at opdatere dette opslag. Du er forpligtet af sådanne revideringer og bør derfor genbesøge disse sider jævnligt for at gennemse de gældende brugervilkår.

Intellektuel ejendomsret

Indholdet på Mastercards hjemmeside er beskyttet af den gældende lovgivning vedrørende intellektuel ejendom, og alt indhold er ejet af Mastercard eller anvendes af Mastercard under licens eller med tilladelse. Al tekst, formattering (herunder men ikke begrænset til udvælgelse, koordinering og tilrettelæggelse af materiale på Mastercards hjemmeside samt billeder, grafik, animation, værktøjer, widgets, applikationer, reklamer, videoer, musik, lyde, artikler, tekst, kreativt materiale, fotos, varemærker, varemærker for tjenesteydelser, handelsbetegnelser, logoer og andet materiale og andre oplysninger på denne hjemmeside er underlagt Mastercards, dennes datterselskabers og associerede selskabers og deres respektive licensgiveres og licenshaveres intellektuelle ejendomsrettigheder (samlet kaldet ”indhold”). Du må ikke kopiere, dekonstruere, dekompilere, demontere, modificere eller genopslå dette materiale på andre websites eller frame eller linke til materialet via dybe links eller ændre eller på anden måde udgive, genudgive, licensere, udstede underlicens til eller overføre dette materiale i nogen form. Intet indhold på Mastercards hjemmeside skal tolkes i en sådan forstand, at det på nogen måde hverken implicit, via afskæring af indsigelse eller på anden vis giver nogen licens eller nogen rettighed til kommerciel anvendelse af noget Mastercard-varemærke, nogen intellektuel ejendomsret eller noget copyright-beskyttet materiale uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mastercard. Alle varemærker, logoer, handelsbetegnelser og varemærker for tjenesteydelser, hvad enten de er registrerede eller ikke-registrerede (samlet kaldet "varemærkerne"), der er vist på Mastercards hjemmeside, er varemærker tilhørende Mastercard og dennes tredjepartssamarbejdspartnere. Intet indhold på Mastercards hjemmeside skal tolkes i en sådan forstand, at det på nogen måde hverken implicit eller på anden vis giver nogen licens eller nogen rettighed til at anvende noget varemærke vist på Mastercards hjemmeside uden skriftlig tilladelse fra Mastercard eller den eventuelle tredjepart, der ejer varemærket. Enhver uautoriseret kommerciel anvendelse af dette materiale udgør en krænkelse af Mastercards intellektuelle ejendomsrettigheder og vil være underlagt Mastercards fulde juridiske rettigheder og retsmidler.

Klager vedrørende ophavsret

I forbindelse med driften af hjemmesiden kan Mastercard fungere som "tjenesteudbyder" og tilbyde tjenesteydelser som online-leverandør af materiale og links til tredjepartswebsites. Som følge heraf kan tredjepartsmateriale, som Mastercard ikke ejer eller har kontrol over, overføres, lagres, tilgås eller på anden måde gøres tilgængeligt ved brug af hjemmesiden. Mastercard har fastlagt visse procedurer vedrørende påstande om krænkelse af ophavsretten, der måtte påstå på hjemmesiden, og har vedtaget en politik, der giver mulighed for omgående fjernelse af indhold eller suspension af enhver bruger, der vurderes at have krænket Mastercards eller en tredjeparts rettigheder, eller som på anden vis har overtrådt nogen love eller regulativer vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder eller denne aftale. Hvis du mener, at noget materiale, der er tilgængeligt via hjemmesiden, krænker en copyright, bør du gøre Mastercard opmærksom på dette. Mastercard vil respondere hurtigt ved at fjerne det materiale eller adgangen til det materiale, der påstås at krænke copyrighten, og vil forsøge at finde en løsning på den påståede krænkelse mellem den varslende part og den påståede krænker, som har leveret indholdet. Du bør adressere underretninger vedrørende krænkelser til: Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgien, Att.: Legal Department

Du bedes inkludere følgende:

  1. Identificer det copyright-beskyttede arbejde eller anden intellektuel ejendom, som du anmelder en krænkelse af,
  2. Identificer det materiale på hjemmesiden, som du påstår krænker ophavsretten, så detaljeret, at Mastercard kan lokalisere det på hjemmesiden,
  3. En udtalelse fra dig om, at du i god tro mener, at den pågældende anvendelse ikke er autoriseret af ejeren af copyrighten, dennes agent eller lovgivningen,
  4. En udtalelse fra dig, hvor du på tro og love erklærer, at (a) ovenstående oplysninger i din anmeldelse er præcise, og (b) at du ejer den pågældende copyright, eller at du er autoriseret til at handle på vegne af denne ejer,
  5. Din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, samt
  6. Din fysiske eller elektroniske underskrift

Interaktive forummer og grupper og feedback

Brugerbidrag og brugeradfærd

Som bruger af hjemmesiden indsender du muligvis kommentarer, som kan bestå af tekstindhold og potentielt fotos, videoer, billeder, lydfiler, andre typer af indhold og links til sådant indhold, hvis hjemmesiden tillader dette (samlet kaldet "brugerbidrag"). Du vil alene være ansvarlig for dine egne brugerbidrag og konsekvenserne af at opslå eller udgive disse. I forbindelse med brugerbidrag bekræfter, tilkendegiver og/eller garanterer du, at: brugerbidraget er dit originale arbejde, og at du ejer eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser til at anvende og til at autorisere Mastercard til at anvende alle eventuelle brugerbidrag på alle eventuelle nu kendte eller senere opfundne medier uden territoriale eller tidsmæssige begrænsninger og uden kompensation, og at du har alle de nødvendige samtykker til at indsamle, anvende og offentliggøre alle personidentificerbare oplysninger, billeder eller ligheder indeholdt eller fremvist i alle eventuelle brugerbidrag med henblik på at muliggøre inklusion og anvendelse af brugerbidragene på den måde, der er påtænkt af hjemmesiden og denne aftale. Du erklærer dig enig i, at du ikke som nogen del af et brugerbidrag vil indsende noget materiale, der er copyright-beskyttet, beskyttet af forretningshemmelighed eller på anden måde underlagt nogen tredjeparts ejendomsrettigheder, herunder rettigheder til fortrolighed og offentliggørelse, medmindre du ejer disse rettigheder eller har tilladelse fra deres retmæssige ejer samt de nødvendige samtykker fra enhver eventuel person, hvis personidentificerbare oplysninger er indeholdt i et sådant materiale, til at opslå dette materiale og til at overdrage alle de licensrettigheder, der er overdraget heri, til Mastercard. Desuden garanterer og tilkendegiver du, at du vil fremlægge eksistensen af eventuelle patentregistreringer eller patentansøgninger, som du måtte være i besiddelse af, og som på nogen måde relaterer sig til dit brugerbidrag.

Du anerkender og erklærer dig enig i, at der ikke eksisterer noget fortroligt forhold eller nogen tavshedspligt mellem dig og Mastercard vedrørende brugerbidraget til trods for en eventuel erklæring eller tekst om det modsatte på brugerbidraget eller noget eventuelt relateret materiale

Ejerskab og anvendelse af brugerbidrag

Ved at indsende et brugerbidrag medgiver du, at du har forstået, at du overdrager en verdensomspændende, permanent, royaltyfri, fuldt betalt, uigenkaldelig, overførbar, ikke-eksklusiv licens til brugerbidraget til Mastercard, som denne har mulighed for at udstede underlicens til (herunder i henhold til lovgivningen vedrørende copyright, patent og varemærker), inklusive retten til at redigere, ændre og skabe afledte værker samt alle eventuelle koncepter og ideer, der måtte være indeholdt i brugerbidraget, herunder de dokumenter, illustrationer, erklæringer, tegninger, skitser, prøvetryk, udstillinger, fotografier, filmoptagelser, ekstramaterialer, musikpartiturer, audio- og videooptagelser, disks, hvad enten der er tale om udprintet eller elektronisk materiale, der er produceret eller skabt af dig som en del af brugerbidraget. Den licens, du overdrager til Mastercard, inkluderer Mastercards og dennes udpegedes ret til at reproducere brugerbidraget, fremstille andre værker ved hjælp af brugerbidraget, kombinere dit brugerbidrag med andre værker samt ændre, oversætte, offentliggøre kopier, fremvise, opføre, udstede licens til og ansøge om copyright-registrering af det transformerede brugerbidrag i Mastercards navn i hele verden i al evighed via ethvert eksisterende medie eller ethvert medie, der måtte eksistere i fremtiden. For eksempel giver ovenstående overdragelse Mastercard og dennes udpegede ret til kun at anvende visse dele af dit brugerbidrag, genoptage eller modificere eventuelle lydoptagelser eller visuelle billeder, som du har indsendt, omskrive brugerbidraget og/eller indarbejde andet materiale, som enten er skabt af Mastercard eller som andre har givet licens til, i dit bidrag. Hvis vi skaber andre værker ved hjælp af brugerbidraget, vil disse værker være ejet af os og kan anvendes i henhold til disse retningslinjer og vil ikke være underlagt din godkendelse.

Ved at indsende et brugerbidrag frasiger du dig retten til og indvilliger i ikke at gøre nogen copyright eller "ideel" rettighed eller noget krav gældende som følge af vores ændring af bidraget eller noget fotografi/nogen fotografier, filmoptagelser, illustrationer, erklæringer eller andet arbejde indeholdt i bidraget. Du indvilliger også i at udpege Mastercard som din uigenkaldelige fuldmægtige, hvad angår brugerbidraget, med ret til at udstede og levere eventuelle dokumenter i dit navn og på dine vegne med henblik på at sikre, at Mastercard kan anvende det brugerbidrag, som du giver licens til, på enhver måde, som Mastercard finder det passende, med henblik på at eje og beskytte rettighederne til eventuelle afledte værker skabt ud fra dit brugerbidrag, samt til at få brugerbidraget fjernet fra ethvert eventuelt andet website eller forum.

Efter anmodning fra Mastercard skal du udstede og levere et sådant yderligere dokument vedrørende udstedelse af licens, som Mastercard efter eget skøn vurderer med rimelighed er nødvendigt for at fastslå Mastercards mulighed for at anvende brugerbidraget, som denne finder det passende, og at "ophavsmændenes ideelle rettigheder” frafaldes i henhold til nærværende vilkår og betingelser. Hvis Mastercard ikke anmoder om nævnte dokument vedrørende udstedelse af licens som angivet, skal dette ikke fortolkes som en frafaldelse af Mastercards rettigheder, og Mastercard kan på et senere tidspunkt anmode om dette dokument.

Bidrag eller feedback

Vi kan til enhver tid bede om din feedback på Mastercards hjemmeside og vedrørende vores produkter og tjenesteydelser. Al kommunikation og alt materiale, som du overfører eller opslår, vil (a) blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-ophavsretsbeskyttet af Mastercard, (b) blive Mastercards ejendom, og Mastercard vil herefter alene eje alle rettighederne, al adkomst og al interesse heri, og (c) vil blive brugt uden restriktioner af Mastercards licenshavere og associerede selskaber efter eget skøn uden nogen forpligtelse, kompensation eller nogen anden form for erstatningspligt over for dig. En sådan brug kan være til et hvilket som helst formål, herunder men ikke begrænset til, reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse og opslag af hele eller dele af materialet via noget medie og på enhver måde, der nu er kendt, eller som senere udvikles, på denne hjemmeside eller på anden vis. Mastercard har ingen forpligtelse til at besvare en sådan kommunikation. Til trods for ovenstående opretholder Mastercard en politik om ikke at acceptere eller overveje nogen kreative ideer, forslag eller noget kreativt materiale fra offentligheden vedrørende sine produkter og tjenesteydelser ("bidrag"), og derfor bør du ikke indsende noget materiale til Mastercard i nogen kommunikation via denne hjemmeside eller på anden vis. Hvis du alligevel indsender materiale til os, på trods af vores opfordring om ikke at gøre det, vil sådanne bidrag omgående blive Mastercards ejendom, og Mastercard vil herefter alene eje alle rettigheder, al adkomst og al interesse heri. Derudover vil Mastercard frit kunne anvende alle bidrag til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til udvikling og markedsføring af produkter og tjenesteydelser. Mastercard er ikke erstatningspligtig for en sådan anvendelse eller offentliggørelse af sådanne bidrag eller for nogen ligheder mellem bidraget og nogen fremtidige produkter og tjenesteydelser fra Mastercard.

Detailhandlende og tilbud fra detailhandlende

Detailhandlende kan tilbyde Mastercard visse rabatter, rabatordninger eller andre fordele (fx gratis fragt) på køb af varer og tjenesteydelser ("tilbud"), der er tilgængelige på Mastercards hjemmeside. Sådanne tilbud er underlagt visse vilkår og betingelser og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsling. Mastercard er ikke erstatningsansvarlig for noget tab eller nogen skade opstået som følge af nogen interaktion mellem dig og en detailhandlende, hvad angår sådanne tilbud. Undtagen som fremsat heri er alle forhold, herunder men ikke begrænset til levering af varer og tjenesteydelser, returneringer og garantier, udelukkende en sag mellem dig og de relevante detailhandlende. Du anerkender, at Mastercard ikke støtter eller garanterer for de detailhandlende, der er tilgængelige via Mastercards hjemmeside, eller de tilbud, de stiller til rådighed.

Sweepstakes

Fra tid til anden gør vi dig opmærksom på visse Mastercard-relaterede sweepstakes eller andre kampagner. Alle sådanne sweepstakes og kampagner er underlagt de officielle regler for sådanne sweepstakes og kampagner samt alle relaterede gældende love, bestemmelser og vedtægter.

Tredjepartsindhold og links til andre websites

Mastercards hjemmeside kan vise indhold fra tredjeparter og links til andre websites, der er fuldstændigt uafhængige af denne hjemmeside. Tredjepartsindhold og -links er udelukkende inkluderet som en hjælp til brugerne og udgør ikke nogen form for godkendelse, støtte eller garanti fra Mastercard. Ydermere er Mastercard ikke ansvarlig for, at sådanne tredjepartsoplysninger er præcise, komplette eller troværdige, og dette gælder også de produkter eller tjenesteydelser, der tilbydes eller sælges via eventuelle websites, der linkes til, og du har alene ansvar for brugen af tredjepartsoplysninger. Alle eventuelle aftaler, transaktioner eller andre arrangementer mellem dig og en sådan tredjepart indgås helt på din egen risiko. Når du klikker på et tredjepartslink, forlader du Mastercards hjemmeside. Alle eventuelle personoplysninger, du indsender på den hjemmeside, du bliver videresendt til, vil ikke blive indsamlet eller kontrolleret af Mastercard, men vil være underlagt privatlivspolitikken eller betingelserne for brug på den pågældende hjemmeside. Gennemse venligst privatlivspolitikken og betingelserne for brug på den hjemmeside, du bliver sendt videre til, hvis du ønsker flere oplysninger vedrørende denne hjemmesides fortrolighedspraksis.

Privatlivspolitik

Mastercard anerkender vigtigheden af at respektere privatlivet hos dem, der besøger og vælger at benytte de programmer og de oplysninger, der tilbydes på vores hjemmesider. Mastercards globale privatlivspolitik (se link herunder) giver et overblik over, hvad du kan forvente, når du tilmelder dig et af vores programmer eller bare browser på Mastercards hjemmeside. Andre eller programspecifikke politikker kan være gældende på vores lokalitetsspecifikke eller programspecifikke sider. Via linket i bunden af enhver side kan du få adgang til den gældende version af vores politik. Klik her for at se vores globale privatlivspolitik.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde Mastercard og dennes forretningspartnere, ansatte og associerede selskaber skadesløse og forsvare og friholde Mastercard og dennes forretningspartnere, ansatte og associerede selskaber fri for alle former for erstatningsansvar, tab, krav eller udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og advokatomkostninger relateret til enten dit brud på disse brugervilkår eller dit misbrug af hjemmesiden. Du skal holde Mastercard skadesløs og kompensere denne for ethvert krav, søgsmål eller sagsanlæg anlagt mod Mastercard som følge af eller i forbindelse med krænkelse af nogen tredjeparts copyright eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder indeholdt i dine brugerbidrag og/eller ethvert brud på nogen lovgivning eller noget brud på kontraktlige forpligtelser i relation til brugerbidragene.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

Selvom Mastercard tager rimelige forholdsregler for, at alt materiale på denne hjemmeside er korrekt, kan denne ikke garantere rigtigheden af materialet, og Mastercard påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for rigtigheden, fuldstændigheden eller autenciteten af nogen oplysninger, der er indeholdt på denne hjemmeside.

MASTERCARDS HJEMMESIDE OG ALT INDHOLD HERPÅ STILLES TIL RÅDIGHED FOR DIG, "SOM DET ER" OG "SOM DET FORELIGGER", OG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER INDFORSTÅEDE, FRASKRIVES HERMED, HERUNDER ALLE EVENTUELLE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, ADKOMST/IKKE-KRÆNKELSE, KVALITETEN AF OPLYSNINGER ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. INGEN OPLYSNINGER, DER ER INDHENTET AF DIG FRA MASTERCARD VIA HJEMMESIDEN, SKAL KUNNE TOLKES SOM NOGEN FORM FOR GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT HERI. UDEN BEGRÆNSNING FRASKRIVER MASTERCARD SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE TILGÆNGELIGHEDEN AF HJEMMESIDEN, FOR AT MASTERCARDS HJEMMESIDE VIL FUNGERE FEJLFRIT, FOR AT DEFEKTER VIL BLIVE RETTET, ELLER FOR AT MASTERCARDS HJEMMESIDE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DIN ANVENDELSE AF DENNE HJEMMESIDE SKER PÅ DIN EGEN RISIKO, ALT INDHOLD, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN VIS INDHENTES VIA DENNE HJEMMESIDE, STILLES TIL RÅDIGHED PÅ DIT EGET ANSVAR, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER NOGET TAB AF DATA SOM FØLGE AF DIN ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER SOM FØLGE AF COMPUTERVIRUSSER. INTET I DISSE BETINGELSER UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER MASTERCARDS ERSTATNINGSANSVAR (I) FOR DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF DENNES UAGTSOMHED, (II) FOR SVIG ELLER SVIGAGTIGT FREMSAT URIGTIGT ANBRINGENDE, ELLER (III) FOR NOGET ANLIGGENDE, SOM DET VILLE VÆRE ULOVLIGT FOR MASTERCARD AT FRASKRIVE ELLER FORSØGE AT FRASKRIVE SIG SIT ERSTATNINGSANSVAR FOR.

Ansvarsfraskrivelse for erstatning og begrænsning af erstatningsansvar

I INTET TILFÆLDE VIL MASTERCARD ELLER DENNES ASSOCIEREDE SELSKABER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, PØNALE, AFSKRÆKKENDE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER PÅ EJENDOM, TAB AF RÅDIGHED, FORRETNINGSMÆSSIGE TAB, ØKONOMISKE TAB, TAB AF DATA ELLER TAB AF FORTJENESTE UDEN HENSYNTAGEN TIL FORMEN ELLER HANDLINGEN (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KONTRAKT, UAGTSOMHED ELLER ANDRE SKADEGØRENDE HANDLINGER), DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN ANVENDELSE AF ELLER ADGANG TIL MASTERCARDS HJEMMESIDE ELLER DENS INDHOLD, SELV HVIS MASTERCARD ELLER DENNES FORRETNINGSPARTNERE, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER ELLER TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB. I INTET TILFÆLDE VIL MASTERCARDS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE, HVAD ENTEN DISSE ER BASERET PÅ KONTRAKTFORHOLD, SKADEVOLDENDE FORHOLD (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN VIS, OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT, OM NOGET, ELLER ÉT HUNDREDE PUND (100 £) (ALT EFTER, HVAD DER ER MINDST), FOR AT TILGÅ ELLER DELTAGE I NOGEN AKTIVITET RELATERET TIL NOGEN AF MASTERCARDS HJEMMESIDER. INTET I DISSE BETINGELSER UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER MASTERCARDS ERSTATNINGSANSVAR (I) FOR DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF DENNES UAGTSOMHED, (II) FOR SVIG ELLER SVIGAGTIGT FREMSAT URIGTIGT ANBRINGENDE, ELLER (III) FOR NOGET ANLIGGENDE, SOM DET VILLE VÆRE ULOVLIGT FOR MASTERCARD AT FRASKRIVE ELLER FORSØGE AT FRASKRIVE SIG SIT ERSTATNINGSANSVAR FOR.

Uanvendelighed af brugervilkår på nogen Mastercard-betalingskortholderaftale

Mastercard leverer betalingstjenesteydelser og er en af de førende virksomheder inden for branchen. Mastercard er ikke et pengeinstitut og udsteder ikke nogen former for checks, kredit-, debit- eller betalingskort. Du har et kundeforhold med den bank eller det pengeinstitut, som har udstedt dit Mastercard, og du har dermed intet direkte kundeforhold med Mastercard. Alle spørgsmål eller anliggender, som har at gøre med dit Mastercard-kort eller din Mastercard-konto, skal derfor rettes til den bank eller det pengeinstitut, som har udstedt dit kort. Selvom Mastercard samarbejder med den bank eller det pengeinstitut, der har udstedet Mastercard-kortet, gælder dette samarbejde ikke for de enkelte kortindehavere eller konti.

Mastercards hjemmeside drives af Mastercard Europe SA.

Diverse

Disse brugervilkår skal udelukkende fortolkes, tolkes og fuldbyrdes i henhold til lovgivningen i England uden hensyntagen til gældende principper om lovkonflikter. Du indvilliger udtrykkeligt i, at ethvert søgsmål eller søgsmål i henhold til engelsk billighedsret, der måtte opstå på baggrund af, eller som direkte eller indirekte relaterer sig til disse brugervilkår eller denne hjemmeside, udelukkende skal anlægges ved engelske domstole. Du giver hermed samtykke til og underordner dig disse domstoles personelle gyldighedsområde, hvad angår ethvert søgsmål relateret til Mastercards hjemmeside, din adgang til eller anvendelse heraf, eller disse brugervilkår samt til ekstraterritorial forkyndelse af stævninger.

Indhold og software fra Mastercards hjemmeside kan være underlagt amerikansk eller britisk eksportværneting samt importværneting for andre lokationer. I forbindelse med din anvendelse af denne hjemmeside er du alene ansvarlig for overholdelse af alle gældende love og regulativer til regulering og kontrol af eksport, reeksport og import for alle relevante gyldighedsområder. Du må ikke hverken direkte eller indirekte anvende, distribuere, overføre eller transmittere indhold eller software fra denne hjemmeside, hvad enten dette sker via et direkte produkt eller via materialer eller produkter, software eller anden teknisk information, som indhold fra denne hjemmeside er blevet inkorporeret i, undtagen hvor dette sker i overensstemmelse med alle relevante love og bestemmelser vedrørende import og eksport på alle relevante gyldighedsområder.

Disse brugervilkår kan ikke overdrages af dig. Mastercard kan når som helst overdrage sine rettigheder og forpligtelser fremsat i disse brugervilkår. I tilfælde af at nogen del af eller bestemmelse i disse brugervilkår anses for at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal denne del anses som udskillelig fra disse brugervilkår og vil ikke påvirke gyldigheden og retskraften af nogen tilbageværende bestemmelser. Undtagen som anført heri udgør disse brugervilkår hele aftalen mellem dig og Mastercard angående emnet heri. Visse bestemmelser i disse brugervilkår kan erstattes eller suppleres af designerede juridiske meddelelser eller bestemmelser anført på specifikke sider, i specifikke applikationer, værktøjer eller andet specifikt materiale, som du kan tilgå på denne hjemmeside. Mastercards manglende håndhævelse af nogen bestemmelse i disse brugervilkår eller nogen yderligere bestemmelser skal ikke fortolkes som en frafaldelse af disse bestemmelser eller af dennes ret til at håndhæve denne bestemmelse. Disse brugervilkår og alle relaterede dokumenter kan accepteres i elektronisk form (fx ved elektronisk eller på anden vis at afgive samtykke), og din accept vil blive anset som bindende mellem dig og Mastercard. Du indvilliger hermed uden begrænsning i, at du ikke vil bestride gyldigheden eller retskraften af disse brugervilkår og eventuelle relaterede dokumenter.

Kundeservice og kontaktoplysninger
Mastercard Europe
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgien